ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ Köln တကၠသိုလ္ မွ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ မွ မႏုႆေဗဒ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖင့္တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ဤ မႏုႆေဗဒ ဆိုင္ရာ သုေတသန အတြက္ လက္ေတြ ့ကြင္းဆင္းရန္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၌ ႏွစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ထား  ၿပီး လူေနမႈနွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္အေပၚ ရုိက္ခါတ္မႈကို ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္း ျမစ္ေရအတက္အက် ေပၚမူတည္ကာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ရြာငယ္မ်ားႏွင့္၊ ေညာင္တုန္းမွ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ (ေရလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ ့လာျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳျခင္း၊ စသည့္) ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရ ေျမ သဘာ၀ ကိုေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သုေတသန ၏ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေလ့လာ မႈမ်ားမွာ ၁)  ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၌ သမိုင္း၀င္ ေျမႏွင့္ေရ ထိန္းသိမ္းမႈ အေဆာက္အဦး မ်ားျဖစ္ေသာ ျမင္းခြာ တာတမံ၊ ေရတံခါး မ်ား ႏွင့္ ၂) ဒတ္ခ်္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ နည္ းဗ်ဴဟာ (ပံု ဥပမာ ကိုၾကည့္ပါ) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ ကို Venot, 2018 ကိုၾကည့္ပါ) ဤ သုေတသန ၏ အထူးေလ့လာ မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒတ္ခ်္ ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ကြန္ယက္မႈ ၏ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အျခားေသာ ေရထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ဆိိိိုင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈေျခလွမ္း မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ျခင္း (အထူးသျဖင့္ World Bank မွေထာက္ပံံ့ေသာ AIRBM စီမံကိန္း) ႏွင့္၊ နည္းဗ်ဴဟာ ဆြဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး သဘာ၀ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤ သုေတသန အစိတ္အပိုင္းသည္ ဗီယက္နမ္ မဲေခါင္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ  ေဒသ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၌ အျခားဖြဲ ့၀င္မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနမ်ား နွင့္ ဆင္တူပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ Köln တကၠသိုလ္ မွ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ မွ မႏုႆေဗဒ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖင့္တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ဤ မႏုႆေဗဒ ဆိုင္ရာ သုေတသန အတြက္ လက္ေတြ ့ကြင္းဆင္းရန္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၌ ႏွစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ထား  ၿပီး လူေနမႈနွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္အေပၚ ရုိက္ခါတ္မႈကို ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္း ျမစ္ေရအတက္အက် ေပၚမူတည္ကာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ရြာငယ္မ်ားႏွင့္၊ ေညာင္တုန္းမွ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ (ေရလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ ့လာျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳျခင္း၊ စသည့္) ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရ ေျမ သဘာ၀ ကိုေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သုေတသန ၏ က်ယ္ျပန္ ့ေသာေလ့လာ မႈမ်ားမွာ ၁)  ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ၌ သမိုင္း၀င္ ေျမႏွင့္ေရ ထိန္းသိမ္းမႈ အေဆာက္အဦး မ်ားျဖစ္ေသာ ျမင္းခြာ တာတမံ၊ ေရတံခါး မ်ား ႏွင့္ ၂) ဒတ္ခ်္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ နည္ းဗ်ဴဟာ (ပံု ဥပမာ ကိုၾကည့္ပါ) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ ကို Venot, 2018 ကိုၾကည့္ပါ) ဤ သုေတသန ၏ အထူးေလ့လာ မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒတ္ခ်္ ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ကြန္ယက္မႈ ၏ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အျခားေသာ ေရထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ဆိိိိုင္ေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈေျခလွမ္း မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ျခင္း (အထူးသျဖင့္ World Bank မွေထာက္ပံံ့ေသာ AIRBM စီမံကိန္း) ႏွင့္၊ နည္းဗ်ဴဟာ ဆြဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး သဘာ၀ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤ သုေတသန အစိတ္အပိုင္းသည္ ဗီယက္နမ္ မဲေခါင္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ  ေဒသ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၌ အျခားဖြဲ ့၀င္မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနမ်ား နွင့္ ဆင္တူပါသည္။

ေနာက္ဆံုး, Political Ecology ၏ ႐ႈေထာင့္အရ ဤပေရာဂ်က္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ႐ွိ ျမစ္ေၾကာတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ျဖစ္ေသာ ကမ္းျပိဳျခင္း ႏွင့္ ႏုန္းတင္ျခင္း တို ့အား ေလ့လာရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေလ့လာျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေျမရာအသံုးခ်မႈ ၏ ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။